Reklamace

Reklamace

 

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 Občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
d. zanedbáním péče a údržby o zboží,
e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu PROFIMONT s.r.o. , 080 01 Haniska Petrovianska 266/34, avšak ne na dobírku. Nebo osobně donést. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a odeslat formou kurýra na adresu. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně.

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

b. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

c. reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

14. Kontaktní adresa: Adresa provozovny: PROFIMONT s.r.o. , 080 01 HANISKA, PETROVIANSKA 266/34, SLOVENSKO

Kontaktní kanály:
email: info.atvtires.cz@gmail.com, tel. č.: +421 907 364 647

reklamačný_protokol_pdf